تماس با انجمن صنفی کارگری هنرمندان و صنعتگران استان مازندران

آدرس : مازندران / ساری / فرح آباد - کیلومتر ٣ جاده مجتمع های دولتی(جاده پلاژ) مرکز همایشهای علمی دانشگاه تهران
تلفن های تماس : کد شهر ساری ٠١١
٣٣٤٧٢٤٣٥ و ٣٣٤٧٢٧١١
نمابر : ٣٣٤٧٢٣٦٠
پست الکترونیک : csc@ut.ac.ir
 

  فرم تماس

  :نام فرستنده پیام
   :عنوان پیام
    :تلفن تماس
   :پست الکترونیک
  : متن پیام
8+ 4
: کد امنیتی